Novinka 

PRO100 verzia 7 a nový KRAY

Nová verzia PRO100 číslo 7 + KRAY

So radosťou vám prinášame prehľad nových funkcií vo verzii PRO100 7. Po zhliadnutí videa vás pozývame k prečítaniu zoznamu zmien.

Hlavné zmeny novej verzie

 • Nové rozhranie - pracovná plocha
  Prehľadnejšie rozhranie umožňuje efektívnejšie používanie programu. Boli pridané aj nástroje na správu nastavení dokovaných okien a panelov nástrojov v programe PRO100. Teraz je možné vytvoriť ľubovoľný počet konfigurácií nastavení okien a prepínať medzi nimi. V praxi sa ukazuje, že iná sada nástrojov je užitočná na konštrukciu nábytku, iná na spracovanie importovaných telies a ešte iná na návrh interiéru. Teraz jednoduchým výberom uloženej konfigurácie môžete program rýchlo prispôsobiť typu práce. 
nový interface v PRO100 7
 • Vrstvy - definovanie vrstiev a podvrstiev projektu (stromová štruktúra). Správa vlastností a hierarchie vrstiev.
  Nástroje > Vrstvy
  Nástroj Vrstvy je veľmi dôležitá funkcia, ktorá môže výrazne zlepšiť spôsob práce s programom. Umožňuje definovať ľubovoľnú konfiguráciu vrstiev a podvrstiev, ku ktorým sa potom priradia prvky a skupiny objektov.
 • Každú takto definovanú vrstvu (a teda aj prvky, ktoré sú k nej priradené) možno vyhodnocovať samostatne:

viditelnost  neviditeľné
neklikatelné  nekliknuteľné
nehybné  nehybné

Správa vrstiev:
nová vrstva   pridanie novej vrstvy (najvyššej v hierarchii vrstiev)
podvrstva   pridanie podvrstvy pre vybranú vrstvu
delete vrstva   vymazanie vrstvy (priradené prvky sa presunú do projektovej vrstvy)
přejmenování   premenovanie vrstvy
přiřazení   priradenie prvkov k vybranej vrstve
odřazení   odstrániť priradenie
označení   označenie všetkých prvkov priradených k vybranej vrstve

vrstvy
 • Skrývanie - automatické skrývanie - skrývanie pomocou rovín. Nový mechanizmus skrývania prvkov.
  Nástroje > Skrývání
  Rozšírený nástroj na skrývanie poskytuje oveľa väčšiu kontrolu nad skrývaním prvkov. Používateľ má možnosť nastaviť pravidlá pre skrývanie prvkov v každej z definovaných kamier a v každej projekcii.

Vycentrovanie
Prvou možnosťou je definovať vzdialenosť od bodu centrovania.
Ak perspektíva vycentruje projekciu na daný prvok - potom všetko, čo sa pokúsi tento objekt zakryť - bude skryté.

Roviny skrývania
V ľubovoľnej perspektíve je možné definovať kombináciu rovín, ktoré podľa toho skryjú objekty.
Kombinácia vyššie uvedených metód automatického skrývania a rovín umožňuje pohodlnú prácu s projektom.
Rovnako ako v prípade vrstiev - bude závisieť od potrieb projektanta, ako bude skrývanie používať. 

skrývání
 • Poznámky - štítky v pravouhlých zobrazeniach
  Panel > Nová poznámka
  V pravouhlom zobrazení (zobrazenie plánu a stien) môžete k zadanému prvku alebo miestu v projekte pridať ľubovoľné textové pole s komentármi a popismi. Tieto komentáre sú podobne ako kóty spojené s vrstvami kót a preberajú ich vlastnosti.
Popisy v PRO100
 • Mesh
  Nástroje > Mesh
  Pomocou tejto skupiny nástrojov možno výrazne ovplyvniť vzhľad a správanie sa telies v programe PRO100. Z väčšej časti sa to týka prvkov importovaných do programu - aj keď nie výlučne.

Geometrie
V závislosti od technológie modelovania môžu mať importované telesá (siete) rôznu orientáciu geometrie.
Hladkost povrchu
Niekedy majú telesá nepresnú alebo degenerovanú geometriu. Po nastavení parametrov hladkosti program prepočíta niektoré údaje tak, aby výsledok vyhovoval konštruktérovi.
Detekce kontur
Ďalšou nevýhodou importovaných telies je nedostatok správne zistených hrán. Tento nástroj dokáže detekovať a zobraziť hrany aj na základe topológie tohto telesa a nastavených parametrov.
Mapování UV
Ak importovaná geometria nemá definované mapovanie textúry, program spriemeruje celú textúru a priradí geometrii farbu. To sa dá napraviť použitím mapovania textúr.
Rozdělení a Spojení
Nástroj rozpozná nezávislé geometrie v rámci telesa a rozdelí teleso. Opakom je zlučovanie. Má zmysel vtedy, keď výrazný počet jednotlivých prvkov s rovnakou textúrou ovplyvňuje výkon programu.
Vynulování
Nástroj na vymazanie určitých geometrických údajov, ktorý sa používa najmä na iné konverzie.

mesh
 • Nový import 3D objektov
  Soubor > Import > 3D Objekt...
  Nové možnosti importovania modelov v archívoch zip. To umožňuje štruktúrovanejšiu a prehľadnejšiu štruktúru miestnych súborov. Okrem toho bol pridaný automatický mechanizmus na premenovanie modelu, ak už na scéne existuje (častý problém pri modeloch *.dae).
 • Mapa okolia - 360° sférická mapa okolia projektu
  Nástroje > Osvětlení

Teraz môžete jednoduchým výberom príslušnej mapy simulovať napríklad pohľad na to, čo sa deje za oknom miestnosti.

Nástroj vám umožňuje:
- vybrať preddefinovanú mapu okolia
- nastaviť intenzitu vybranej mapy
- ovládať orientáciu mapy

Mapy prostredia majú značný význam pri vykonávaní vizualizácií v renderu Kray. Jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť realistickejšie vizualizácie.

spheremaps
 • Nové možnosti pohledu kamer
  Nová verzia programu umožňuje pokročilejšie ovládanie pohľadov.


Nástroj vám umožňuje:
 - blokovanie polohy
 - skopírovať pohled
 - klávesové skratky na prepínanie pohľadov ALT+1,2,3..., CTRL+1,2,3...

pohledy kamer
 • Nový KRAY render
  Nástroje > KRAY render
  V KRAY sa výrazne zlepšil výkon. Výkon je nasledovaný kvalitou - lepšie vizualizácie možno vypočítať za rovnaký čas. Zlepšilo sa rozloženie svetla. Zisk je viditeľný najmä na tmavých materiáloch a v malých miestnostiach. V rendereri KRAY sa berie do úvahy mapa prostredia (sféra), vďaka čomu sú renderovania výrazne realistickejšie.

Novou funkciou je následné spracovanie HDR.
Po dokončení vykresľovania má používateľ možnosť ovplyvniť:
 - denoiser (intenzitu redukcie šumu)
 - expozici (jas)
 - desaturaci (zmena farebnosti)
 - hĺbku ostrosti

Je dôležité poznamenať, že tieto operácie sa vypočítavajú z predtým uloženého obrázka HDR.
Táto operácia je rýchla a nevyžaduje opätovné renderovanie. 

KRAY render
 • Nástroj  pan v perspektivě -  posúvanie pohľadu v perspektíve pomocou myši (Alt+ľavý-TM alebo Alt+stredný-TM)
 • Blokovanie osí - posúvanie prvku pozdĺž vybranej osi (pomocou tlačidiel X/Y/Z)
 • Kopírovanie prvkov v rámci skupiny - duplikácia stlačením klávesy Ctrl - prvok zostáva súčasťou skupiny (bez klávesy Ctrl je štandardne mimo skupiny)
 • Nové nástroje knižnice materiálov - zobrazenie textúry v predvolenom prehliadači, zobrazenie adresára textúr, kopírovanie vlastností povrchu a náhodné posúvanie textúr pre materiály alebo pre vybrané prvky
 • Nové mapování textury - zmena smeru textúry na okrajoch dosky
 • Väčšia veľkosť ikon a miniatúr v knižnici (256px)
 • Opravené blokovanie rozmerov pri hromadnej výmene prvkov
 • Zmena presnosti nástroja na otáčanie
 • Prevod textúry na farbu
 • a mnoho ďalšieho...

Ďalšie vylepšenia PRO100 budú k dispozícii v rámci bezplatnej aktualizácie verzie 7.

Aktualizace KRAY render a CNC modulu pro verzi 7 je ZDARMA.

Cenník pre upgrade PRO100 z verzie 6 na 7 nájdete tu

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic